Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Mặt trận và đoàn thể

  • Ngày hội đọc sách

    (08:25 | 02/07/2020)

    Thực hiện chương trình công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học huyện An Biên năm học 2019 – 2020; Kế hoạch số 119- KH/PH ngày 14/6/2020 giữa BTV Huyện đoàn An Biên và Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh huyện về việc tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2020.