TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Mặt trận và đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa ban dân vận tỉnh ủy

(08:59 | 20/05/2022)

Sáng ngày 19/5/2022 tại Hội trường UBND tỉnh đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Qua 05 năm kết quả phối hợp chỉ đạo đạt hiệu quả cao, cần tiếp tục phát huy Công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nói chung và công tác dân vận của các cơ quan nhà nước nói riêng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, sâu sắc và toàn diện hơn. Nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cơ bản toàn diện, nâng lên. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện khá tốt trách nhiệm phối hợp giữa hai bên trong việc triển khai, ký kết, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành theo sự chỉ đạo của cấp ủy; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chuyên môn; hướng dẫn ban dân vận cấp huyện kết hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện.
Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường và từng bước đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong tình hình mới, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của địa phương đạt nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tốt; cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chất lượng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung; việc phối hợp trong giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở.
Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ động giải quyết các vấn đề nổi lên, tập trung chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực tiếp tục phát triển, tạo chuyển biến, tiến bộ trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân nhanh gọn, ứng xử đứng mực, giải quyết kịp thời công việc có liên quan đến người dân, doanh nghiệp./.