TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Giới thiệu

  • 9 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh

    (14:00 | 18/03/2015)

     Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản như: Kế hoạch công tác CCHC năm 2014 và các kế hoạch công tác kiểm tra, công tác thông tin, tuyên truyền, kế hoạch thi đua chuyên đề công tác CCHC năm 2014, trên cơ sở đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2014 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.