Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
58/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 01/07/2019
09/2019/TT-BNV Chính phủ Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng 14/06/2019
01/2018/TT-VPCP Chính phủ Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
02/2017/TT-VPCP Chính phủ Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 31/10/2017
19/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 14/03/2014
132/2013/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Tư pháp Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2013