Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1777/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/07/2021
1729/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/07/2021
1776/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 14/05/2020
5374/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 03/12/2019
5373/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện 03/12/2019
5368/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tây Yên A 02/12/2019
08/QĐ-HĐND UBND huyện Quyết định Thành lập Đoàn giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/7/2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện An Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 14/11/2019