Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
(18:39 | 30/05/2021)

Ngày 30/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã ký Công văn số 719/UBND-KGVX về việc  tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.