Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
(10:22 | 25/02/2021)

Sáng ngày 24/02/2020 ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu huyện An Biên dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo, tập thể cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị.

Sau 20 năm năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2020 tạo được sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; thu hút Nhân dân trên địa bàn tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách, pháp luật về phong trào “TDĐKXDĐSVH” được đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chất lượng thực hiện các phong trào không ngừng được nâng lên, đặc biệt phong trào xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng bản, khu phố văn hóa và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị. 
Đến nay đã nhựa hóa được 100% các tuyến đường cấp xã trong đất liền, đường liên ấp, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa. 99,5% sô hộ sử dụng điện lưới quốc gia, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,79%. 
Tham luận tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề: giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại thôn, bản, khu phố; công tác xã hội hóa đối với các hoạt động xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, văn nghệ quần chúng trên địa bàn; giải pháp về vận động Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường…nâng cao chất lượng các phong trào nhất là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản, khu phố văn hóa, phong trào xóa đói giảm nghèo; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai phong trào;  đầu tư xây dựng, trang cấp thiết bị cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; duy trì và nhân rộng các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ thể thao để phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong Nhân dân./.