An Biên thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
(14:47 | 04/02/2020)

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính và là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước quyết tâm đẩy mạnh thực hiện trong cải cách TTHC nói riêng và cải cách nền hành chính nhà nước nói chung.

Công tác kiểm soát TTHC nhằm rà soát lại các quy trình giải quyết TTHC qua đó cập nhật, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy trình kịp thời khi UBND tỉnh có các quyết định đối với các lĩnh vực. Nhằm bảo đảm tính khả thi của thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện và giám sát việc giải quyết của đội ngũ cán bộ, công chức.

Những năm qua, An Biên đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, kiện toàn đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC. Thường xuyên rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND xã, thị trấn. Để công khai, minh bạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp.

Công tác kiểm tra tiếp tục được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Các quy trình TTHC được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh những pháp sinh ngoài quy trình, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, từ đó ý thức cán bộ, công chức được nâng lên, nhất là cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị... Những kết quả đạt được cho thấy quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện đã đem đến những kết quả tích cực.