Hội nghị trực tuyến nâng cao nâng cao các Chỉ số PAPI, PCI và cải cách hành chính năm 2019
(08:45 | 11/07/2019)

Ngày 11/7/2019 UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các kế hoạch nâng cao các chỉ số: Năng lực cạnh tranh (PCI); Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX). Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì.

 e68516012dc4c99a90d5.jpg

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số PAR INDEX  của tỉnh năm 2018. Xác định nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC nói chung và Chỉ số PARINDEX của tỉnh nói riêng.

Phấn đấu Chỉ số PAR INDEX năm 2019 của tỉnh xếp hạng ở vị trí cao hơn năm 2018 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo. Thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số PAR INDEX của tỉnh phải đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các nội dung, tiêu chí đánh giá của Bộ Nội vụ trong Bộ Chỉ số CCHC quốc gia và các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh. Đồng thời gắn với việc cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Triển khai có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành. Trong đó, trọng tâm là các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh trên các lĩnh vực liên quan đến công tác CCHC, liên quan đến các tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh./.