Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018
(08:44 | 12/04/2019)

      Chiều ngày 11/4/2019 UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch UBND huyện Ông Trần Hoàng Mẫm chủ trì hội nghị.

 TĐKT 2.JPG

Công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Biên giai đoạn 2015-2020 và năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 26/4/2018 phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Qua đó đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội.

Kết quả tổ chức phong trào thi đua: Trên cơ sở các phong trào thi đua do tỉnh phát động, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.

- Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được duy trì thường xuyên. Qua đó góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an

- Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Qua đó, mỗi năm huyện có tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, đồng thời triển khai kế hoạch xây dựng giao thông nông thôn năm tiếp theo. Kết quả đến nay có 01 xã giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới (Tây Yên A). Phong trào “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” các xã thị trấn tùy vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch phát động phong trào.

- Phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia, từ đó làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng tham mưu cho Huyện Ủy, UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội; cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính tạo sự chuyển biến tích cực.

Công tác khen thưởng

- Khen thưởng thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, công tác đạt 82,36% so với tổng số cá nhân đề nghị khen thưởng cấp huyện, tỉnh, Nhà nước đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động khen thưởng đột xuất theo thẩm quyền cho 62 tập thể và 178 cá nhân lập thành tích nổi trội trong các phong trào.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đã tuyên truyền các văn bản thi đua khen thưởng của Trung ương, tỉnh như: Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng… Ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2018 nhằm biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân các tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực, chia sẽ kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Được sự lãnh đạo của Huyện Ủy, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ. Công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn trong thời gian qua được triển khai thực hiện có hiệu quả; các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ban hành triển khai kịp thời; việc khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua; các phong trào thi đua góp phần vào thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế xã hội; các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.