Hội nghị triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường
(14:02 | 13/05/2015)

 13/5/2015 UBND huyện An Biên họp triển khai Kế hoạch phát động tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.

          Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2015. Đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). UBND huyện An Biên xây dựng kế hoạch phát động tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn huyện.

          Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường và trồng cây xanh nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp, góp phần vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.         

        Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường và trồng cây xanh lần này tạo nên một diện mạo mới cho huyện; Qua đây tạo nên ý thức và dần dần thay đổi tập quán của người dân và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần hình thành nếp sống văn hóa, văn minh, tạo môi trường thông thoáng, cảnh quan xanh - sạch - đẹp và hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

          Tạo ra các phong trào hoạt động sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân trong toàn huyện, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Các hoạt động phải được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả bằng việc làm cụ thể, nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Nhất Thiên