Một số điểm nổi bật của Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT
(13:43 | 22/06/2023)

Ngày 28/4/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo đó, thay đổi các mẫu báo cáo sau đây tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT:

- Mẫu số 01: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh.

- Mẫu số 02: Báo cáo cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

- Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu.

- Mẫu số 04: Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh.

Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/6/2023.