AN BIÊN: Tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
(08:17 | 01/02/2023)

Ngày 31-01, Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đến dự.

Năm 2022, có 3.156 lượt khách hàng vay vốn các chương trình với số tiền 97.009 triệu đồng, qua đó đã giúp vốn cho 1.279 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 43.150 triệu đồng; 1.198 hộ vay vốn xây mới và sửa chữa 2.303 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 23.034 triệu đồng; 397 lao động vay vốn giải quyết việc làm và lao động nước ngoài với số tiền 17.555 triệu đồng; 119 hộ vay sản xuất kinh doanh với số tiền 5.100 triệu đồng; 154 hộ vay chương trình Học sinh sinh viên và máy tính cho em với số tiền 6.591 triệu đồng và cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 52 lao động với số tiền 479 triệu đồng. 
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Biên đề nghị các UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, kịp thời hỗ trợ vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính, các mô hình, dự án hiệu quả... Chỉ đạo rà soát, nắm sát nhu cầu vốn vay tín dụng chính sách, nhất là các chương trình tín dụng trong gói tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế, xét vay đúng đối tượng, có mô hình, công khai, tổ chức kiểm tra, trước, trong và sau cho vay để đảm bảo việc cho vay đến đúng đối tượng, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, việc hỗ trợ lãi suất đến đúng đối tượng, tránh trục lợi... các trường hợp cho vay sai đối tượng, sử dụng vốn sai mục đích đều phải thu hồi theo quy định. Tiếp tục quan tâm bố trí điểm giao dịch NHCSXH đảm bảo an toàn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch của Nhân dân.
Đối với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phệ duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn và giải ngân kịp thời vốn các Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ khi được giao vốn. Công khai và tổ chức thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP.  Kịp thời tham mưu Ban đại diện thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra và giám sát việc khắc phục những tồn tại hạn chế./.