Một số điểm nổi bật của Thông tư 16/2022/TT-NHNN
(08:21 | 27/01/2023)

Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 về quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại ngân hàng nhà nước việt nam và có hiệu lực từ ngày 17/01/2023.
Theo đó, các loại giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

- Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;
- Trái phiếu Chính phủ;
- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;
- Trái phiếu chính quyền địa phương được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ; (So với Thông tư 04/2016/TT-NHNN , điểm mới được bổ sung.)
- Trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; (Điểm mới được bổ sung.)
- Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc); trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác; (Điểm mới được bổ sung.)
- Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.
Thông tư 16/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/01/2023, thay thế Thông tư 04/2016/TT-NHNN.