Tập huấn hướng dẫn sử dụng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ và hệ thống một cửa điện tử
(09:50 | 16/02/2022)

Ngày 15/02/2022 UBND huyện An Biên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang và VNPT tỉnh Kiên Giang tập huấn hướng dẫn sử dụng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ và hệ thống một cửa điện tử.
Nhằm chuẩn bị cho việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo thống kê từ đầu năm trong năm 2021 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện An Biên đã tiếp nhận hơn 2.500 hồ sơ, đã xử lý và trả kết quả đạt hơn 96%, tần suất bình quân tiếp nhận và trả kết quả cùng việc thực hiện giao dịch đảm bảo lĩnh vực đất đai mỗi ngày tại huyện An Biên khoảng trên 30 hồ sơ thủ tục hành chính.
Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Xuân Kiệm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã quán triệt Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính và các chuyên viên tham dự buổi tập huấn phải tiếp thu đầy đủ các nội dung hướng dẫn để sử dụng triệt để trên Hệ thống phần mềm, ngoài ra công chức, viên chức khi thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho người dân phải hướng dẫn, đảm bảo việc người dân và các hộ gia đình trên địa bàn huyện được giải quyết các thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất./.