Tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
(10:30 | 02/08/2021)

Ngày 01/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 14 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021, theo nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, gia đình cách ly với gia đình; ấp cách ly với ấp; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố cách ly với huyện, thành phố; tỉnh cách ly với tỉnh.