TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Dân vận chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về triển khai kế hoạch "Năm Dân vận chính quyền"

(09:41 | 27/05/2019)

        Sáng ngày 27/5/2019 UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch "Năm Dân vận chính quyền" trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Điểm cầu tỉnh do ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại điểm cầu An Biên do bà Phó Chủ tịch Lê Thị Hồng Tươi chủ trì, cùng tham dự có ông Đoàn Chí Dũng Phó Chủ tịch HĐND huyện, các ngành cấp huyện và các đồng chí Bí thư và Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

  59d6dab45d45b81be154.jpg

          Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu của cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân, trọng tâm là đấy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

          Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chương trình phối họp, vai trò chủ động của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện, kết, tổng kết các kết luận, nghị quyết, chương trình chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 và nhiệm vụ Năm dân vận chính quyền” 2019.

          Quán triệt nghiêm túc các chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 gắn với triến khai nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành nhằm tạo chuyển biến, hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND các cấp tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Tập trung chỉ đạo thực hiện lập mới và rà soát, điều chỉnh quy hoạch của các ngành, các địa phương; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; ưu tiên dành nhiều thời gian kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành; ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng lên tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, nhất là trên địa bàn huyện Phú Quốc, thành phố Hà Tiên, thành phố Rạch Giá và huyện Kiên Hải.

Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối họp chỉ đạo, triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 cụ thể, sâu sát, phù họp với tình hình của tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh và Ban Dân vận, ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện khá chặt chẽ; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thưcmg xuyên củng cố Ban Chỉ đạo, phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng./.