TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Dân vận chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ huyện An Biên đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(09:27 | 30/07/2022)

6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện An Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Các cấp ủy đảng trong huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của huyện. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong nội bộ Đảng và trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, kịp thời phát hiện, định hướng thông tin trước những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội và ở địa phương, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động thành điểm nóng.

Các cấp, các ngành đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trong đó có Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa". Đồng thời, tuyên truyền những thành tựu trong phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác bảo đảm an toàn trên không gian mạng; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện.

Công tác theo dõi, quản lý hệ thống mạng xã hội trên địa bàn huyện được tăng cường. Nhờ đó, đã kịp thời phát hiện, xử lý, yêu cầu tháo gỡ đối với một số tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ một số thông tin thông tin xấu, độc, thông tin chưa được kiểm chứng. Chủ động và tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh, bóc gỡ các tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc trên, có nội dung thù hận, kích động bạo lực, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước... 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng bộ huyện An Biên cũng còn một số khó khăn, như: Công tác đấu tranh, phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Việc nắm bắt tình hình an ninh tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Huyện ủy An Biên đặt ra một số nhiệm vụ sau như: 

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị. Đảng ủy các xã, thị trấn, các ngành cần quan tâm nắm chắc tình dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, gỡ bỏ những thông tin xấu độc, xuyên tạc trên mạng xã hội. Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin sai sự thật, xấu độc liên quan đến địa phương. 

Tiếp tục quan tâm tuyên truyền đậm nét các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, kết quả phục hồi kinh tế - xã hội của đất nước. Tập trung truyên truyền nhiệm vụ của huyện trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, tăng cường phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Tuyên truyền các kinh nghiệm hay, cách làm mới, gương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, để lan tỏa ra đời sống, tạo những hiệu ứng tích cực…