Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tổ chức - Bộ máy

Xem với cỡ chữAA

An Biên: HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp bất thường).

(14:26 | 30/06/2020)

Sáng ngày 26/6/2020 HĐND huyện An Biên tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp bất thường).

Tại kỳ họp các đại biểu nghe thông qua các văn bản: Tờ trình của Trưởng ban Kinh tế - Xã hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, về giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021; …

Cũng tại kỳ họp các đại biểu tiến hành miễn nhiệm chức vụ miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Việt Bình, bà Lê Thị Hồng Tươi. Miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội đối với ông Phan Văn Hạnh. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Thanh Liêm. Tiến hành biểu quyết, bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và Ủy viên UBND huyện kết quả các vị trí trên đều được đa số các đại biểu thông qua và đạt kết quả cao./.

Nhật Tiến