Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Phát biểu Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sơ kết nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

(15:32 | 29/08/2019)

           Trước hết, tôi hoàn toàn thống nhất với báo cáo Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Sau một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm cao, Hội nghị đã quán triệt báo cáo sơ kết, qua đó đã rút ra những thiếu sót tồn tại cần khắc phục cũng như phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Trong Hội nghị có những ý kiến thảo luận, cơ bản các đồng chí điều thống nhất theo báo cáo sơ kết; các đồng chí có phân tích thêm làm rõ hơn kết quả tiến bộ về công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân của huyện, tham gia đóng góp nhiều vấn đề thiết thực vào phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí!

Trong 10 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; tập trung tuyên truyền, giáo dục, cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, huyện trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, Nghị định số 02 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ (nay là Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ); góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng về nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân của cả hệ thống chính trị và nhân dân được nâng cao, thống nhất, quyết tâm trong hành động.

Kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; các văn bản bám sát chủ trương, đường lối, của Đảng, pháp luật Nhà nước, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả. Lực lượng và thế trận khu vực phòng thủ, nhất là “Thế trận lòng dân” được tăng cường và củng cố, đủ khả năng làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác tư tưởng trong hệ thống chính trị của huyện được tiến hành thường xuyên, củng cố được lòng tin đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; xây dựng lực lượng vũ trang huyện chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; luôn là lực lượng nòng cốt tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng đề án khu vực phòng thủ huyện từ năm 2011 đến năm 2015, định hướng năm 2020 và những năm tiếp theo; tiến hành lập quy hoạch xây dựng các công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện, hằng năm lập kế hoạch bảo đảm ngân sách xây dựng từng hạng mục công trình chiến đấu trong thế trận quân sự khu vực phòng thủ huyện; lập đề án quy hoạch xây dựng hệ thống, thành phần, thế trận trong khu vực phòng thủ, làng, xã chiến đấu, khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy, vị trí chỉ huy đã xác định trong quyết tâm, kế hoạch.

Việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh là một trong những quan điểm mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2009-2019 hàng năm đạt từ 7,9% trở lên, chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch; Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực; về ngư nghiệp khuyến khích ngư dân đầu tư thay đổi máy móc, sửa chữa nâng công suất, tải trọng lớn để đánh bắt xa bờ, quy hoạch nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển nhanh; hệ thống mạng lưới bưu chính, viễn thông từng bước được đầu tư, nâng cấp, phát triển ổn định, hoàn thành quy hoạch phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. Ngành dịch vụ của huyện có bước phát triển khá, đồng thời phát huy lợi thế khu vực, tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, tín dụng, giao thông vận tải và bưu chính-viễn thông cơ bản đáp ứng các nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa, sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển thương mại, mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,77%, đóng góp 6,29% vào mức tăng trưởng chung của huyện, hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch và triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức bố trí, điều chỉnh dân cư theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh; xây dựng xã, thị trấn thành cụm chiến đấu vững chắc trong thế trận phòng thủ chung của huyện; hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế đồng thời gắn với xây dựng thế trận quốc phòng an ninh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 28 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, huyện trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07/CT – TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28 – NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội; Luật Quốc phòng số 22/QH14 của Quốc hội nước Công hòa XHCN Việt Nam; Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT; Nghị định 02/2018/NĐ - CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, thiết quân luật giới nghiêm. Nghị định 116 của Chính phủ về động viên Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo về xây dựng và hoạt động của KVPT.

Lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch đảm bảo quốc phòng năm đầu chiến tranh. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; bảo đảm các dự án kinh tế không làm ảnh hưởng thế trận quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với lợi ích quốc phòng và an ninh trong khu vực phong thủ huyện.

Xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm giao đủ chỉ tiêu, ưu tiên tuyển chọn thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và chuyên môn kỹ thuật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên chống lệnh và các hiện tượng tiêu cực khác.

Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phòng chống, ngăn chặn làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập Chỉ huy-Tham mưu cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã để nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, giải quyết kịp thời có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ; tăng cường công tác dân vận, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lòng tin của quần chúng đối với đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những kết quả đạt được trong 10 năm qua tuy còn có mặt còn hạn chế; nhưng với sự nỗ lực phấn đấu hơn nửa, tôi tin tưởng rằng các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân để góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc trong tình hình mới.

Cuối cùng kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hoàn tốt nhiệm vụ được giao!

Xin chân thành cảm ơn!