Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Sơ kết nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

(15:14 | 29/08/2019)

Ngày 27/8/2019 huyện An Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Hội nghị do ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

Trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; kinh tế tiếp tục phát triển khá; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả; thế trận và tiềm lực quốc phòng được củng cố và tăng cường, hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn; đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh, đáp ứng đực yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; quán triệt tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trên các phương thiện thông tin đại chúng cho các tầng lớp nhân dân về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng nền QPTD. Nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc góp phần bảo đảm cho các hoạt động quân sự, quốc phòng ở cơ sở được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ và nhân dân thực hiện nhiệm vụ các biên pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, các biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng, hoài nghi dao động, lơ là mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ. Giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xác định rõ nguyên nhân, chủ động, tích cực tiến hành các biện pháp công tác tư tưởng. Xây dựng lực lượng vũ trang của huyện vững mạnh toàn diện, xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện thành thạo k thuật, chiến thuật./.