TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Triển khai kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019)

(09:05 | 16/07/2019)

Chiều ngày 15/7/2019 UBND huyện tổ chức họp triển khai kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ  (27/7/1947 – 27/7/2019) với một số nội dung...

Nhằm tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, để góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công.

Các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; phân công rõ trách nhiệm các xã, thị trấn triển khai thực hiện; đảm bảo đầy đủ các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và huy động toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công.

Tổ chức họp mặt tri ân các bà mẹ VNAH và người có công với cách mạng tại các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác phân công nhận phụng dưỡng các Mẹ VNAH./.