Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

TIN TỨC SỰ KIỆN

Làm việc với Đoàn khảo sát Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

(16:46 | 19/06/2019)

 Chiều ngày 19/6/2019 UBND huyện An Biên làm việc với Đoàn khảo sát Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 và chuẩn bị thực hiện quyết toán ngân sách năm 2018.

c2e6a5460b1def43b60c.jpg 

Tại buổi làm việc UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 và chuẩn bị thực hiện quyết toán ngân sách năm 2018. Công tác phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, kết thúc năm ngân sách 2017 UBND huyện đã trình các văn bản báo cáo số 88/BC-UBND ngày 17/7/2018 của UBND huyện An Biên về quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2017 trên địa bàn huyện An Biên; Tờ trình 151/TTr-UBND ngày 17/7/2018 tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa X. Ngày 30/7/2018 HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2017.

Đến thời điểm hiện tại công tác quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 đã hoàn tất các bộ phận chuyên môn đang hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP để báo cáo Ban kinh tế - xã hội của HĐND để thẩm định. Lập tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND về việc phên duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 tại cuộc họp thường lệ năm 2019./.