TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính sách đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Tổng kết tài chính ngân sách năm 2019

(10:08 | 03/01/2020)

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện An Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết tài chính ngân sách năm 2019 và giao chỉ tiêu ngân sách năm 2020. Chủ trì Hội nghị Chủ tịch UBND huyện Trần Hoàng Mẫm. Cùng tham dự Hội nghị còn có các lãnh đạo và kế toán các ban ngành, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020.

Thực hiện Quyết định 2780/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đối với UBND huyện, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai , thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019 đạt kết quả, như sau:

 Tổng thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện đạt 116,22% kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách xã: đạt 108,24% dự toán. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nhiều giải pháp chỉ đạo kết quả đạt được 95,68% kế hoạch.

 Đạt được kết quả trên, thể hiện sự chỉ đaọ sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp tốt giữa các ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn trong công tác thu thuế. Trong tổ chức điều hành, huyện luôn chấp hành các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, từ đó kết quả chi ngân sách huyện, ngân sách xã năm 2019 cơ bản là tiết kiệm, hiệu quả. Kết quả đó đã góp phần tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở kết quả đạt được và căn cứ dự toán được ngân sách tỉnh giao năm 2020, UBND huyện phân bổ dự toán ngân sách địa phương như sau;

Tổng thu ngân sách nước năm 2020 trên địa bàn huyện: 41.000 triệu đồng, vượt 11,41 % so dự toán năm 2019.

 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước, đáp ứng nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và tinh thần Thông tư số 119/2018/TT-BTC. Tại Hội nghị Chủ tịch UBND huyện Trần Hoàng Mẫm đã phát biểu chỉ đạo đối với các ngành, các xã, thị trấn, ngoài những nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong phương hướng nhiệm vụ tới cần tập trung một số giải pháp cơ bản sau:

Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan và Chi cục Thuế tăng cường hơn nữa công tác quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế, gian lận kê khai, khai thác có hiệu quả các nguồn thu mới để tăng thêm nguồn vốn huy động vào ngân sách, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu kế hoạch. Điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công. Các ngành, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn theo đúng quy định pháp luật…; Đối với các xã, thị trấn ngoài tuân thủ các biện pháp nêu trên, trong điều hành ngân sách năm 2020 cần quan tâm hơn nữa đến công tác thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao.