TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết xây dựng cơ bản và giao thông nông thôn năm 2018

(11:12 | 14/03/2019)

             Sáng ngày 14/3/2019 UBND huyện An Biên tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng cơ bản, giao thông nông thông và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 GTNT.jpg

 

Trong năm 2018, công tác xây dựng cơ bản đều đạt so với kế hoạch. Nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quản lý vốn tỉnh giao quản lý là 92.304 triệu đồng, giảm so năm 2017 là 7.661 triệu đồng. Kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư được tỉnh giao cho huyện là: 57.611 triệu đồng. Nguồn vốn tỉnh phân cấp khối lượng thực hiện năm 2018 là 99.566 triệu đồng, đạt 102,43% kế hoạch, giá trị giải ngân 86.087 triệu đồng, đạt 93.26% kế hoạch. Kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB khối lượng thực hiện 53.373 triệu đồng, đạt 92,64 % kế hoạch, giá trị giải ngân 45.614 triệu đồng, đạt 79,17% kế hoạch. Ngân sách huyện vốn bố trí 7.763 triệu đồng, phân bổ trả nợ các công trình 1.382 triệu đồng, bố trí mới 6.381 triệu đồng để sửa chữa xây dựng mới các công trình thuộc khối Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước. Khối lượng hoàn thành 6.450 triệu đồng, đạt 83,08% kế hoạch, giá trị giải ngân 5.534 triệu đồng, đạt 71,28% kế hoạch.

Công tác xây dựng Giao thông nông thôn năm 2018 đạt theo kế hoạch Tổng hợp các nguồn vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn năm 2018 là 64.881 triệu đồng, giải ngân 55.181 triệu đồng, đạt 85,04 % kế hoạch. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành: Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận 229 công trình quyết toán, đã thông báo thẩm tra, trình UBND huyện phê duyệt 188 công trình, giá trị quyết toán được duyệt 174.999 triệu đồng, giảm 1.158 triệu đồng so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; chuyển sang 2019 thẩm tra 41 công trình.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế công tác quyết toán còn chậm so với quy định chưa đạt theo yêu cầu kế hoạch. Một số đơn vị và chủ đầu tư, chưa chỉ đạo tập trung công tác lập thủ tục đầu tư XDCB, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu trong thực hiện theo hợp đồng. Một số nhà thầu thi công chưa tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, chậm làm thủ tục thanh, quyết toán.

Tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2019. Chấp hành đúng các quy định về quản lý đầu tư công, cũng như các giải pháp thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch năm 2018, để thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn năm 2019. Chọn nhà thầu tư vấn có đầy đủ năng lực để khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, kiểm tra tiến độ. Tổ chức, triển khai thực hiện chặt chẽ công tác đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đủ năng lực – kinh nghiệm./.