TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Những thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc từ 01/7/2019

(15:41 | 19/06/2019)

 1. Số tiền đóng BHYT:- Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 4.5% * 1.490.000 =  67.050 đồng/tháng (tăng 4.500 đồng/tháng).

- Số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình:

+ Người thứ nhất: 4.5% * 1.490.000 =  67.050 đồng/tháng (tăng 4.500 đồng/tháng).
+ Người thứ hai: 70% * 67.050 = 46.935 đồng/tháng (tăng 3.150 đồng/tháng).
+ Người thứ ba: 60% * 67.050  = 40.230 đồng/tháng (tăng 2.700 đồng/tháng).
+ Người thứ tư: 50% * 67.050  = 33.525 đồng/tháng (tăng 2.250 đồng/tháng).
+ Từ người thứ năm trở đi:  40% * 67.050  = 26.820 đồng/tháng (tăng 1.800 đồng/tháng).
2. Số tiền đóng BHXH:
- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất:
8% *1.490.000 =  119.200 đồng/tháng (tăng 8.000 đồng/tháng).
- Số tiền tối đa đóng BHXH đối với NLĐ, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định.
Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014 quy định tiền lương tháng tối đa để tính đóng BHXH là:
1.490.000 * 20 = 29.800.000 đồng
Như vậy, số tiền tối đa đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo quy định nêu trên là:
1.490.000 x 20 x 8% = 2.384.000 đồng/tháng (tăng 60.000 đồng).
Hiện hành, mức đóng BHYT và BHXH nêu trên được quy định tại Điều 7 Nghị định 
146/2018/NĐ-CP và Điều 89 Luật BHXH 2014./.