TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm nổi bật của Thông tư 05/2022/TT-BXD

(13:42 | 22/06/2023)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng (QCVN 03:2022/BXD) được ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BXD, có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

Quy chuẩn 03:2022/BXD quy định về việc phân cấp công trình theo các tiêu chí sau:

- Hậu quả do kết cấu công trình bị hư hỏng hoặc phá hủy (sau đây gọi là cấp hậu quả);

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình;

- Phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình (hoặc các phần của công trình, sau đây gọi chung là công trình), bao gồm: bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng.