TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Bổ nhiệm xếp lương viên chức tuyên truyền văn hoá

(10:06 | 19/04/2023)

Được áp dụng từ ngày 10/4/2023,   đã quy định cụ thể mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các cách xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.
Thông tư mới quy định 03 chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa bao gồm

- Tuyên truyền viên văn hóa chính (Mã số: V.10.10.34).

- Tuyên truyền viên văn hóa (Mã số: V.10.10.35).

- Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp (Mã số: V.10.10.36).

Tương ứng với từng chức danh nghề nghiệp, viên chức tuyên truyển viên văn hóa được xếp lương như sau:

- Tuyên truyền viên văn hóa chính được áp dụng hệ số lương 4,00 đến 6,38.

- Tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng hệ số lương 2,34 đến 4,98.

- Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng hệ số lương 1,86 đến 4,06.