TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm nổi bật của Quyết định 05/2022/QĐ-TTg

(14:45 | 20/05/2022)

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157/2007/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các biểu mẫu liên quan và có hiệu lực từ ngày 19/5/2022 có một số điểm nổi bật cụ thể như sau:
Tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2:
“2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
a) Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
b) Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
c) Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.”
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5:
“1. Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.”
3. Sửa đổi khoản 2 Điều 9:
“Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.”
4. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 13:
“Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định theo quy định của pháp luật.”