TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm nổi bật của Nghị định 18/2022/NĐ-CP

(08:00 | 28/04/2022)

Nghị định 18/2022/NĐ-CP ngày 22/02/2022 của Chính phủ ngày 18/02/2022 về nghi lễ đối ngoại và có hiệu lực từ ngày 10/4/2022 có một số điểm nổi bật cụ thể như sau:
Tại Điều 4. Nguyên tắc thực hiện nghi lễ đối ngoại

1. Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện nghi lễ đối ngoại phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật và thông lệ quốc tế.
2. Việc tổ chức nghi lễ đối ngoại phải được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị bao gồm các cơ quan Đảng và Nhà nước, phục vụ yêu cầu chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, khẳng định được vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị Việt Nam.
3. Cơ quan chủ trì kiến nghị các biện pháp nghi lễ đối ngoại trên cơ sở đối đẳng, có đi có lại; chú trọng xử lý các khác biệt giữa hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa Việt Nam với hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa nước khách.
4. Các trường hợp đặc biệt thực hiện theo đề án riêng và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.