TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm nổi bật của Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH

(08:29 | 09/02/2022)

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và có hiệu lực từ ngày 20/02/2022 có một số điểm nổi bật cụ thể như sau:
Tại Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm    =    Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm    x    Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:
Bảng 1:
Năm    Trước 1995    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008
Mức điều chỉnh    5,10    4,33    4,09    3,96    3,68    3,53    3,58    3,59    3,46    3,35    3,11    2,87    2,67    2,47    2,01
Năm    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022     
Mức điều chỉnh    1,88    1,72    1,45    1,33    1,25    1,20    1,19    1,16    1,12    1,08    1,05    1,02    1,00    1,00     
2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm    =    Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm    X    Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:
Bảng 2:
Năm    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015
Mức điều chỉnh    2,01    1,88    1,72    1,45    1,33    1,25    1,20    1,19
Năm    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022     
Mức điều chỉnh    1,16    1,12    1,08    1,05    1,02    1,00    1,00     
2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư này. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.