TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện An Biên lần thứ III năm 2019

(08:56 | 02/07/2019)

Sáng ngày 02/7/2019 huyện An Biên tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện An Biên lần thứ III năm 2019. An Biên là huyện nằm trong vùng U Minh Thượng, có diện tích tự nhiên là 40.028 ha; Đồng bào dân tộc Khmer 15.230 người chiếm 12,32%; dân tộc Hoa 743 người, chiếm tỷ lệ 0,59%; dân tộc khác 65 người chiếm 0,06%. Đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) có truyền thống đoàn kết, thật thà, gần gũi, gắn bó với nhau trong lao động, sản xuất. Toàn huyện có 185 gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số.

 

 286b562dcc3e2860712f.jpg

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó với cộng đồng các dân tộc, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và quân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.                                           

Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã tập trung triển khai kịp thờihiệu quả nhiều chương trình mục tiêu quốc gia từ các nguồn vốn của Trung ương, Tỉnh, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc. Thực hiện chính sách hỗ về đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ dân tộc nghèo.

Toàn huyện hiện có 25 vị người có uy tín trong đồng bào DTTS, hàng năm người có uy tín được cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, đồng bào DTTS còn nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, Tỉnh và các tổ chức khác nhân các ngày lễ, tết với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các DTTS. Nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Công tác dân tộc được các cấp ủy, chính quyền xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Nhiều chính sách dân tộc được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống chính trị vùng có đông đồng bào DTTS tiếp tục được củng cố kiện toàn. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và liên tục tăng trưởng ở mức cao; đời sống của đồng bào dân tộc tiếp tục được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm; nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai; các hoạt động lễ hội truyền thống được duy trì. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao, củng cố thêm lòng tin của đồng bào các DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Đồng bào an tâm và tập trung cho việc đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh để cải thiện cuộc sống gia đình, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Trong nhiệm kỳ tới mục tiêu hướng đến Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách toàn diện nhanh và bền vững, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách chênh lệnh giữa các dân tộc, từng bước phát triển kinh tế - văn hoá xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định quốc phòng, an ninh./.