Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Họp rút kinh nghiệm phúc tra nguồn và triển khai công tác tuyển quân năm 2020

(14:21 | 11/07/2019)

 Vào lúc 13 giờ 30 phúc UBND huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm phúc tra nguồn và triển khai công tác tuyển quân năm 2020 do ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 25bd1e1291d675882cc7.jpg

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện đã tập trung ch đạo và sự ng hộ của Đảng ủy, UBND các xã, thị trn trong công tác phúc tra b sung nguồn công dân trong độ tuổi SSNN năm 2020. Đồng thời xem đây là một trong nhng bước quan trọng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hng năm.

Tiến hành phúc tra nguồn nam công dân trong độ tuổi SSNN năm 2020, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai chặt chẽ đến từng thành viên Hội đồng NVQS huyện, Đoàn phúc tra huyện, thành viên Hội đồng NVQS các xã, thị trấn và Ban lãnh đạo các ấp, khu phố. Qua công tác phúc tra nguồn công dân SSNN năm 2020, đoàn phúc tra nhận thấy UBND các xã, thị trấn đều có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ cùa các thành viên Hội đồng NVQS và các ấp, khu phố. UBND các xã, thị trấn đã xây dựng và trin khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch, các văn bản ch đạo, hướng dẫn từ Trung ương, tnh, huyện. Thực hiện đúng theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND.

Chủ động phối hợp với Mặt trận và các ban ngành đoàn thể các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyên rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên về Luật NVQS năm 2015, các Nghị định, Thông tư vả những điểm mới trong tuyền chọn và gọi công dân nhập ngũ thông qua loa đài, lồng ghép trong các buổi họp giao ban khu phố, sinh hoạt Tổ nhân dân hàng quý./.