TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ quý I/2019 của BĐD hội đồng quản trị NHCSXH huyện

(15:01 | 12/04/2019)

      13 giờ 30 phút, ngày 12/4/2019 UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1/2019 của BĐD HĐQT NHCSXH huyện. Hội nghị do Trưởng ban đại diện bà Lê Thị Hồng Tươi, phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

      NHCSXH.jpg

      Triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Ban đai diện HĐQT các cấp: Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các ngành liên quan, chính quyền địa phương, Hội đoàn thể tiếp tục quan tâm ừong chỉ đạo hoạt động tín dụng chỉnh sách trên địa bàn, tạo điều kiện về cơ sờ vật chất cho hoạt động của NHCSXH tại điểm giao dịch xã được thuận lợi, an toàn và hiệu quả; phối họp triển khai thực hiện các chủ chương chính sách mới kịp thời; nguồn vốn từ ngân sách

       Phòng giao dịch NHCSXI-I huyện báo cáo, tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện theo các văn bản chỉ dạo của cấp trên thông qua các báo cáo định kỳ tháng và quý. Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

       Công tác tín dụngTổng nguồn vốn đạt 229.624 triệu đồng, đạt 91,5% kế hoạch năm, tăng 14.071 triệu đồng, tỷ lệ tăng 6,5% so với năm 2018. Doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ: Doanh số cho vay đạt 22.682 triệu dồng, với 821 lượt khách hàng vay vốn các chương trình, tăng 4.421 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018. Viêc tập trung huy dộng vốn và giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn và cải thiện môi trường sinh hoạt.

       Chất lượng hoạt động Tổ TK&VV: Tổng sổ 224 tổ, giảm so năm 2018. Dư nợ bình quân 1.024 triệu đồng/tổ, tăng 63 triệu/tổ; 50 hộ/tổ, tăng 1 hộ/tổ so năm 2018, qua đó tạo điều kiện cho các Tổ trưởng tâm huyết, nhiệt tình có kinh phí hoạt động n định. Nguyên nhân chất lượng tổ giảm mạnh chủ yếu do nguồn vốn tập trung giải ngân vào tháng 3/2019 nên số hộ mới tham gia tổ chưa đóng lãi và chưa tham gia tiết kiệm qua tổ từ đó ảnh hường đến tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ tổ viên và số dư tiền gửi tiết kiệm qua tổ.

      Giám sát việc chấp hành quy định về công khai tại điềm giao dịch xã: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giao dịch, giao ban xã tạo điều kiện để người dân đến giao dịch được đảm bào an toàn, chất lượng và hiệu quả. Trong quý, Phòng giao dịch đã tổ chức giao dịch được 31 phiên giao dịch (04 phiên tăng cường nhằm đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn kịp thời đến hộ vay) tổ chức 31 cuộc họp giao ban tại 9/9 điểm giao dịch xã, trong đó có 04 cuộc họp triển khai phương án nâng cao chất lượng tín dụng tại 04 đơn vị, các cuộc họp đều có lãnh đạo UBND xã, thị trấn là Trưởng Ban Giảm nghèo hoặc chủ tịch xã tham dự chỉ đạo

      Nhằm nâng cao chất lượng giao dịch xã và phục vụ nhân dân nhanh chóng, qua thời gian thực hiện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã có những giải pháp tích cực nhằm rút ngắn thời gian giao dịch xã từ 8 giờ đến 11 giờ của 06/9 xã trong quý 1/2019. Cón lại 03 xã có dư nợ lớn và xa Phòng giao dịch vẫn giữ nguyên lịch giao dịch xã từ 8 giờ đên 12 giờ.

      Qua hội nghị Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện bà Lê Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân hưởng được các chính sách ưu đãi. Qua đó góp phần sử dụng vốn vay có hiệu quả và nâng cao đời sống của nhân dân./.