TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Biên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác quản lý vốn tại cơ sở

(08:39 | 23/03/2024)

Sáng ngày 20/3/2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội cấp xã, cán bộ Ban giảm nghèo xã, trưởng ấp và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn xã Nam Thái A, huyện An Biên.

Tại buổi tập huấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên đã triển khai các nội dung: Giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; giải pháp tăng cường vai trò của Trưởng ấp trong hoạt động tín dụng chính sách; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; công tác quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn; giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở.
Trong buổi tập huấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên cũng đã triển khai tóm tắt các Chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ; Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội...
Thông qua lớp tập huấn đã giúp cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, cán bộ Ban Giảm nghèo xã, Trưởng ấp và Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn xã Nam Thái A, huyện An Biên nắm bắt được những nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; nâng cao kỹ năng quản lý cho Ban Giảm nghèo xã, các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã và Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ nhận ủy thác và quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách mà Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện, đồng thời giúp cho các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã và Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn ghi chép, sắp xếp hồ sơ khoa học, đầy đủ, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng theo chương trình, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.