TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Tăng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện sang phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện An Biên để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

(07:43 | 24/02/2023)

Tổ chức thực hiện tốt công văn số 198-CV/HU ngày 27/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thự Trung ương Đảng khóa XI về tín dụng chính sách xã hội. Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/5/2021 Kế hoạch thực hiện thực hiện công văn số 198-CV/HU ngày 27/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thự Trung ương Đảng khóa XI về tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu cấp ủy, chính quyền và Ban đại diện HĐQT các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; coi việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Đến 31/01/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên đã nhận vốn ủy thác từ Ngân sách huyện là 3.239 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,97% trên tổng dư nợ toàn huyện, tăng so với đầu năm 700 triệu đồng đạt 117% chỉ tiêu giao. Trong đó: Dư nợ chương trình Cho vay giải quyết việc làm là 600 triệu đồng, với 24 hộ vay vốn, giúp giải quyết việc làm cho 34 lao động trên địa bàn huyện; Cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường 2.639 triệu đồng, với 158 hộ, xây dựng mới 316 công trình nước sạch và vệ sinh trên địa bàn. Nguồn vốn vay tập trung chủ yếu giải quyết việc làm hộ vay trên địa bàn Hưng Yên, Thị trấn Thứ Ba, Nam Yên, Nam Thái A và xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn (trừ Đông Thái, Nam Thái).
Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện giải ngân kịp thời khi nguồn vốn được phân giao về cơ sở, phối hợp với địa phương và Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc thu hồi nợ đến hạn, thu lãi và thu tiết kiệm để tạo điều kiện cho hộ vay có thói quen tích lũy để trả dần và tiền vay và dần tự chủ về vốn, số tiền hộ vay tham gia tiết kiệm đạt 157/182 hộ, chiếm 86,26% hộ vay, với số tiền tiết kiệm đạt 172 triệu đồng. Các hộ vay chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi khi đến hạn, nguồn vốn thu hồi NHCSXH thực hiện cho vay quay vòng đối với các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn trên địa bàn huyện.
Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên: Tiếp tục thực hiện công văn số 198-CV/HU ngày 27/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thự Trung ương Đảng khóa XI về tín dụng chính sách xã hội. Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/5/2021  Kế hoạch thực hiện thực hiện công văn số 198-CV/HU ngày 27/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thự Trung ương Đảng khóa XI về tín dụng chính sách xã hội. Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn, tuyên truyền vận động các hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ, góp phần tạo lập ý thức tiết kiệm cho hộ vay, làm giảm gánh nặng trả nợ khi đến hạn, tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa tổ viên tham gia gửi tiết kiệm đều hàng tháng vào nề nếp; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, đảm bảo 100% cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách xã hội được tập huấn nghiệp vụ, cán bộ NHCSXH huyện, Ban giảm nghèo cấp xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, xã, Trưởng ấp, khu phố, Ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nắm vững  nghiệp vụ tín dụng chính sách và thực hiện tốt hơn công tác tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội tại địa phương; Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện dành một phần ngân sách huyện để bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.