TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định, Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(09:40 | 25/02/2021)

Ngày 19/02/2021 huyện An Biên dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định, Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tại điểm cầu An Biên do ông Tô Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.


Nhằm hoàn thiện Phương án Tổng điều tra kinh tế và Phương án điều tra cơ sở Hành chính năm 2021 và các quy trình thực hiện kèm theo, trong thời gian này, Tổng cục Thống kê đang triển khai tập huấn và điều tra thí điểm tại một số đơn vị thuộc một số Bộ và địa phương.
Tổng điều tra Kinh tế do Tổng cục Thống kê chủ trì lần này có nhiều điểm mới so với các lần trước. Trong các lần Tổng điều tra trước, các đơn vị Hành chính và các đơn vị Sự nghiệp đều do Tổng cục Thống kê chủ trì tiến hành thu thập thông tin. Trong cuộc Tổng điều tra lần này, các đơn vị Hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì tiến hành, các đơn vị Sự nghiệp do Tổng cục Thống kê chủ trì tiến hành (có phương án riêng và cách thức triển khai riêng). Thông tin thu thập các đơn vị Hành chính của Bộ Nội vụ nhằm phục vụ các nội dung thống kê quản lý ngành lĩnh vực của Bộ Nội vụ. Thông tin thu thập của Tổng cục Thống kê nhằm thu thập thông tin toàn bộ về cơ sở (địa điểm sản xuất kinh doanh) đáp ứng yêu cầu Tài khoản quốc gia và thông tin về sản phẩm trên địa bàn. Điều tra bằng Phiếu trực tuyến (Web Form).
Đây là Tổng điều tra khó, phức tạp và có nhiều thay đổi trong việc chủ trì thực hiện điều tra các đơn vị Hành chính và đơn vị Sự nghiệp so với các lần Tổng điều tra trước, vì vậy để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và nâng cao chất lượng số liệu trong quá trình thu thập thông tin nên công tác phối hợp giữa các cơ quan phải được đặc biệt coi trọng và đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại Hội nghị tập trung trao đổi kỹ các nội dung nghiệp vụ, làm rõ đơn vị điều tra, đối tượng điều tra đối với từng lĩnh vực, có sự phối hợp, phân công cụ thể đối với từng nhóm công tác của các cơ quan./.