TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Họp dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 18

(09:09 | 10/11/2020)

Sáng ngày 10/11/2020 HĐND huyện tổ chức cuộc họp dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc họp do bà Trần Minh Sao, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì

Tại cuộc họp bà Trần Minh Sao, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phát biểu gợi ý thảo luận để các ngành góp ý vào dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân huyện khóa X, dự kiến tổ chức 02 ngày, từ ngày 24 và ngày 25/12/2020. Tại kỳ họp dự kiến sẽ thông qua các nội dung sau:

Các báo cáo và Tờ trình của Thường trực HĐND huyện: Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), HĐND huyện Khóa X; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2020, của Thường trực HĐND và hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021.

Các báo cáo của UBND huyện: Báo cáo tình hình KT-XH huyện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 18; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Các tờ trình của UBND huyện: Tờ trình dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện…