Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Họp HĐND huyện An Biên khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ 10

(08:44 | 27/07/2019)

Sáng ngày 26/7/2019 Tại hội trường UBND huyện long trọng khai mạc họp HĐND huyện An Biên khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ 10. Cùng Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Thăng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

5192277685f661a838e7.jpg

Các đại biểu nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu nămnhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019; UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH huyện 6 tháng đầu năm 2019: Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, UBND huyện đã chủ động cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của HĐND huyện và UBND tỉnh giao, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND huyện và thủ trưởng các ngành, UBND các xã, thị trấn, tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định 676/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đã chỉ đạo thực hiện 10/22 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; còn 12 chỉ tiêu đến cuối năm mới bình xét.

Sáu tháng đầu năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; các chính sách chăm lo cho người có công, người nghèo được quan tâm thực hiện tốt, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng – an ninh được cũng cố và tăng cường, công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện sẽ thông qua một số văn bản: UBND huyện thông qua 2 tờ trình: Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn: Ngân sách huyện; Ban Pháp chế và Ban Kinh tế HĐND huyện thông qua báo cáo và 2 tờ trình: Tờ trình về dự kiến Chương trình Giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 10; Tờ trình về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua dự thảo các Nghị quyết và biểu quyết các nghị quyết của HĐND huyện; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện An Biên năm 2019; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn: Ngân sách huyện; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về cho thôi làm đại biểu HĐND huyện An Biên khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021./.