Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ngân hàng chính sách xã hội huyện

(08:59 | 18/07/2019)

Chiều ngày 17/7/2019 huyện An Biên tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng chính sách cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và chính sách khác trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Ban đại diện huyện dã tranh thủ, điều chỉnh, phân giao kịp thời các nguồn vốn đến các xã, thị trấn.

 

Chỉ đạo 04 xã có tỷ lệ nợ quá hạn cao trên 1%, chất lượng thấp xây dựng và tổ chức thực hiện phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, giao chỉ tiêu đến từng xã để tổ chức thực hiện.

Qua kiểm tra Ban Giảm nghèo xã đã phối hợp tốt với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, lãnh đạo ấp, khu phố triển khai thực hiện kịp thời các nguồn vốn mới được phân bổ và vốn thu hồi cho vay quay vòng, giao chỉ tiêu các chương trình đến các ấp để triển khai thực hiện kịp thời tới đúng đối tượng thụ hưởng. Các hộ vay vốn được kiểm tra đều nhận nợ đúng với số dư nợ ngân hàng đang quản lý, đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Các đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ TK&VV thực hiện đầy đủ theo nội dung nhận ủy thác và ủy nhiệm với NHCSXH.

Trong 6 tháng đầu năm, NHCSXH huyện họp giao ban với Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện 04 kỳ, tổng kết công tác nhận ủy thác năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trong kỳ thực hiện, sau kỳ họp có ban hành thông báo kết luận liên ngành để triển khai thực hiện, việc tổ chức giao dịch và giao ban định kỳ hàng tháng vào ngày giao dịch cố định tại xã được thực hiện đúng quy định./.