Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Hội nghị triển khai thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ NN&PTNT

(08:50 | 09/07/2019)

Sáng ngày 09/7/2019 Huyện An Biên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Hội nghị do ông Nguyễn Việt Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. 

 ba88d5732640c21e9b51.jpg

Nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hành sản xuất thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuât, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện theo tinh thần Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sản xuất thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường, hướng tới sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và bền vững.

Thực hiện việc ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm trên địa bàn huyện sản xuât thực phẩm an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. Xây dựng cơ sở dữ liệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giây chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc địa bàn huyện quản lý.

Quy trình, thủ tục, nội dung kiểm tra, ghi biểu mẫu, xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT và các quy định hiện hành.

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá đúng tình hình thực tế của các cơ sở, từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, cũng như vai trò công tác quản lý của các ngành chức năng đối với các cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Tổ chức kiểm tra có hệ thống, đảm bảo sự công bằng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khuyến khích các cơ sở làm tốt và xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu.

Thông báo công khai trên Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không chấp hành nội dung cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn./.