TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

NHCSXH An Biên: Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

(15:27 | 08/06/2022)

Ngày 10/5/2003, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên được thành lập theo Quyết định số 408/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên đã phát huy hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 23/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngày 02/6/2022, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.
Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: Xây dựng kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ theo quy định. Tổ chức Hội nghị tổng kết của huyện, xét tặng, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau tổng kết trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Việc tổ chức tổng kết sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP nhằm tổng kết, đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế về cơ chế chính sách, về tập trung nguồn lực và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, về tổ chức chỉ đạo, thực hiện của cấp huyện, xã, các ngành trong triển khai, thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội phù hợp. Đồng thời xác định vị trí và vai trò của tín dụng chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.