TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021

(13:38 | 30/03/2022)

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tại điểm cầu huyện An Biên Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên ông Trần Thanh Điền chủ trì và các ngành chức năng của huyện tham dự.
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của 4 nhóm đơn vị điều tra gồm: doanh nghiệp, họp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở SXKD cá thể và cơ sờ tôn giáo, tín ngưỡng; Điều tra cơ sờ hành chính năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về lao động, thu nhập của người lao động, kết quả thu chi năm 2020 của các cơ sở hành chính, tổ chức chính trị - xã hội.

 Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Tinh Kiên Giang diễn ra trong bổi cảnh dịch covid 19 bùng phát trên diện rộng bao phủ toàn bộ các tỉnh thành Nam bộ nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng dịch đã kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10/2021, gây khó khăn cho việc chỉ đạo, thực hiện cuộc Tổng điều tra. Tuy nhiên, được sự quan chi đạo sâu sát của BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Tổng cục Thống kê; Bộ Nội vụ, của Tỉnh ủy, ủy ban Nhân dân tinh, … sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị truyền thông trong tỉnh, sự hợp tác cung cấp thông tin của các doanh nghiệp, cơ sờ SXKD, các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đã tạo điều kiện để Ban chi đạo Tổng điều tra các cấp thực hiện thành công cuộc Tổng diều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính nám 2021.
Đây là cuộc Tổng điều tra lớn, Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh đã chủ động bám sát các văn bản chi đạo, hướng dẫn cùa BCĐ Trung ương, của tỉnh ủy, UBND tinh nên công tác chuẩn bị Tổng điều tra được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, cơ bản đảm bảo được các yêu cầu của Phương án TĐT. Hoạt động của các BCĐ có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, có sự chi đạo xuyên suốt của các ngành trong công tác chuẩn bị điều tra và tổ chức thu thập thông tin./.