TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến về báo cáo tiến độ thực hiện lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang

(08:25 | 15/04/2021)

Ngày 08/4/2021 UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến về báo cáo tiến độ thực hiện lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quy định của pháp luật về quy hoạch, thì Quy hoạch tỉnh là công cụ pháp lý cao nhất về quy hoạch được áp dụng trên địa bàn tỉnh; các quy hoạch chuyên ngành, kỹ thuật; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các đề án, dự án đầu tư xây dựng,... Quy trình lập quy hoạch qua nhiều bước rất phức tạp, không chỉ định hướng và giải quyết các vấn đề trong nội bộ ngành, lĩnh vực, địa phương mà còn mang tính tổng thể liên ngành, liên lĩnh vực và liên vùng; xử lý các phát sinh, mâu thuẫn giữa ngành với ngành, ngành với địa phương, địa phương với địa phương, tỉnh với vùng,... Yêu cầu đặt ra là Quy hoạch tỉnh Kiên Giang phải đạt chất lượng và tính khả thi cao nhất trong điều kiện nguồn lực của tỉnh và khả năng huy động từ bên ngoài.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua báo cáo về quá trình tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh sau khi nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương, đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã có một số ý kiến chỉ đạo: Hoàn thiện phương án tổ chức và kế hoạch triển khai lập quy hoạch để làm cơ sở thực hiện, phối hợp thực hiện. Các ngành và địa phương phải cung cấp đủ thông tin, dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo tính kịp thời, chính xác và thống nhất; phối hợp, hỗ ữợ nhà thầu tư vấn trong việc khảo sát, thu thập thông tin bổ sung phục vụ cho nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, hoàn thành việc nghiên cứu các nội dung đề xuất kịp thời, có chất lượng đáp ứng yêu cầu tích họp vào quy hoạch tỉnh…