TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Giới thiệu

Xem với cỡ chữAA

9 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh

(14:00 | 18/03/2015)

 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản như: Kế hoạch công tác CCHC năm 2014 và các kế hoạch công tác kiểm tra, công tác thông tin, tuyên truyền, kế hoạch thi đua chuyên đề công tác CCHC năm 2014, trên cơ sở đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2014 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

 Để đánh giá xếp hạng CCHC năm 2013 của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 về việc thành lập Hội đồng Thẩm định kết quả tự đánh giá Tiêu chí CCHC năm 2013, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã công bố xếp hạng CCHC năm 2013, theo đó cấp tỉnh có 02 sở xếp hạng xuất sắc, 01 tốt, 14 khá, 07 trung bình và 03 yếu; cấp huyện có 15/15 huyện, thị xã, thành phố xếp loại trung bình. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/9/2014 về triển khai phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; duy trì chuyên mục CCHC trên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Trang Thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các trang thông tin điện tử một số ngành, UBND cấp huyện, 9 tháng đầu năm đăng tải 32 tin, bài phản ánh các hoạt động về công tác CCHC của tỉnh và các địa phương; Sở Nội vụ phối hợp với Đài PTTH Kiên Giang tổ chức được 08 chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh và truyền hình, 03 cuộc truyền hình trực tiếp “gặp gỡ và đối thoại” với chủ đề “Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “Thủ tục cấp giấy phép xây dựng”, “Thủ tục đăng ký hộ tịch, hộ khẩu” với thời lượng mỗi cuộc 90 phút; phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền về CCHC năm 2014 với nội dung tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên thuộc các cấp bộ đoàn trong tỉnh và tổ chức Hội thi “Đoàn Thanh niên với công tác CCHC nhà nước”; in, phát hành 64.200 tờ rơi, tuyên truyền về công tác CCHC năm 2014 cho các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; mở 02 lớp tập huấn về CCHC cho Chủ tịch UBND 145 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; Sở Nội vụ đã tổ chức khảo sát thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai và một cửa liên thông điện tử tại UBND thành phố Rạch Giá, huyện Kiên Lương và huyện Phú Quốc trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn để đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới; xây dựng kế hoạch và ban hành Quyết định kiểm tra việc củng cố tổ chức bộ máy và các thủ tục hành chính tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, 9 tháng HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) gồm 11 nghị quyết và 21 quyết định trên các lĩnh vực quản lý; UBND tỉnh chỉ đạo ngành Tư pháp rà soát được 482 VBQPPL, sau rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/01/2014, theo đó có 336 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 29 văn bản hết hiệu lực một phần. Thực hiện Kế hoạch 199/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014, Kế hoạch rà soát quy định TTHC năm 2014, Công văn số 200/UBND-NCPC ngày 03/3/2014 về trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu điện trong tỉnh của UBND tỉnh, theo đó đã công bố 67 TTHC (trong đó 14 thủ tục mới, sửa đổi, bổ sung 47 thủ tục và hủy bỏ, bãi bỏ 06 thủ tục; tiếp nhận và xử lý được 02 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính. Đến nay các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế một cửa là 177 cơ quan (17/19 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 15/15 huyện, thị xã, thành phố và 145/145 xã, phường, thị trấn); tất cả các TTHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã đều được công khai khá đầy đủ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa điện tử tại 7/15 huyện, thị xã, thành phố, đồng thời tiếp tục triển khai tại các huyện An Biên, An Minh và Giồng Riềng; duy trì thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đầu tư dự án không sử dụng vốn ngân sách tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục duy trì thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai giữa cấp xã với cấp huyện tại các huyện Kiên Lương, Phú Quốc và thành phố Rạch Giá. UBND tỉnh đã trình Chính phủ Đề án xây dựng Đặc khu kinh tế Phú Quốc; trình Bộ Nội vụ Đề án thành lập thành phố Phú Quốc, thành phố Hà Tiên và thị xã Kiên Lương; triển khai và cơ bản đã thẩm định các Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; việc sắp xếp bộ máy cơ quan bên trong một số sở, ngành, địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định; xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp khối nhà nước. UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2013, theo đó, có 114 công chức được tuyển dụng vào các cơ quan hành chính thuộc tỉnh; thành lập các Hội đồng kiểm tra sát hạch và tổ chức tiếp nhận công chức không qua thi cho các sở; phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức năm 2013, theo đó có 85 công chức trúng tuyển ngạch chuyên viên, 01 công chức trúng tuyển ngạch cán sự; thành lập Ban Giám sát xét tuyển dụng viên chức tại một số huyện, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, 9 tháng đầu năm đã có 421 viên chức được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch 9 tháng đầu năm đạt kết quả theo tiến độ đề ra. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, hiện có 533/533 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và 131/145 UBND xã, phường, thị trấn đã thực hiện quyền tự chủ về tài chính, hầu hết các đơn vị tiết kiệm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay toàn tỉnh có 579/579 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành và giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân; phát huy hiệu quả trong việc tổ chức hội nghị trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; đẩy mạnh triển khai các dự án, như: “Thiết lập hệ thống một cửa điện tử tại Văn phòng UBND các huyện Giồng Riềng, An Minh, An Biên”; dự án: “Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin để thiết lập Hệ thống thông tin tập trung để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”; dự án: “Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh để triển khai cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”; triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Huyện ủy huyện Giang Thành. Tiếp tục duy trì và mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính, từ đầu năm đến nay đã đánh giá chứng nhận 40/40 cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác CCHC nhìn chung vẫn chưa tạo được bước chuyển biến có tính đột phá; việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đầy đủ; còn một số sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hoạt động CCHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh có mặt chưa toàn diện; triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại còn chậm; thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai giữa cấp xã và cấp huyện còn hạn chế (chỉ có 3 huyện thực hiện thí điểm và chỉ ở 01 lĩnh vực đất đai); niêm yết công khai TTHC nhiều nơi chưa cập nhật kịp thời, có nơi chưa đưa hết các TTHC vào thực hiện theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Giải quyết thủ tục còn kéo dài so với thời gian quy định, một vài nơi còn có dư luận, gây khó khăn cho tổ chức và công dân. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa xúc tiến tuyển dụng viên chức nên số lượng hợp đồng chờ tuyển dụng còn nhiều so với chỉ tiêu biên chế được giao. Những tồn tại, hạn chế trên cần phải được khắc phục triệt để trong quý IV/2014 nhằm đưa công tác CCHC của tỉnh tiến lên một bước mới./.

Hà Chiến