TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Làm viêc với Đoàn công tác liên ngành về huyện nông thôn mới

(15:05 | 25/04/2023)

Sáng nay ngày 25/4/2023 Bí thư Huyện ủy Nguyễn Công Trận, Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành tỉnh xem xét đánh giá hồ sơ kết quả thực hiện huyện nông thôn mới.
Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia v ề xây dựng nông thôn mới đến nay đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, kế thừa, phát huy khá tốt kết quả giai đoạn trước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đã phát huy hiệu quả đầu tư theo định hướng đồng bộ tập trung, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngày càng nhiều mô hình hiệu quả, nhiều hộ nông dân tận dụng hết ti ềm năng lợi th ế đ ất đai, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phân tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuât. Các đoàn th ể tham gia tích cực trong vận động thực hiện các mô hình, môi trường sinh thái nhi ều chuyển biến như: hỗ trợ dụng cụ chứa nước hợp vệ sinh, thắp sáng đường quê, xây dựng lò đốt rác gia đình, xây dựng bể thu gom vỏ chai thu ốc BVTV, các công trình 5 không 3 sạch,...Trong chương tr ình giảm nghèo huyện đã tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phục vụ phát triển sản xu ất và sinh hoạt cho người nghèo, làm tốt chế độ chính sách theo quy định.

Thông qua công tác tuyên truyền vận động giáo dục của các cấp ủy, chính quyên, Mặt trận và các đoàn th ể ngày càng có nhi ều hộ dân trong huyện chuy ển bi ến t ốt v ề nhận thức, có ý thức tự giác ph ấn đ ấu vươn lên thoát nghèo, phát tri ển sản xuất nâng cao thu nhập. Công tác giáo dục, y tế, dạy nghề, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa được nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, chất lượng hiệu quả hoạt động được nâng lên. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo nâng lên v ề ch ất lượng và đi vào n ề nếp.
Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo tiêu chí hiện hành. Xây dựng nông thôn mới huyện An Biên có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội cơ bản, đồng bộ; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao giá trị, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; phát huy tốt quy hoạch vùng huyện, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ - du lịch; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.
Phấn đấu đến năm 2025 huyện có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện sau khi đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn huyện nâng cao. Sự chỉ đạo quyết liệt cùa Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; sự năng động, sáng tạo của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; từ đó huyện An Biên đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan tr ọng trên tất cả các lĩnh vực./.