TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính sách đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện An Biên

(08:07 | 22/09/2022)

Chính sách tín dụng ưu đãi là một chính sách quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Sau nhiều năm thực hiện, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện trong những năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Đây cũng là chính sách xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước - thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) - với các tổ chức đoàn thể và người nghèo. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của Huyện ủy, HĐND huyện. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người từ 14 triệu đồng/người lên 50 triệu đồng/người năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 18% xuống còn 3,08% tháng 6 năm 2022, không còn trường hợp hộ nghèo do thiếu vốn sản xuất, đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo ngày càng được cải thiện.

Đến 31/8/2022, tổng dư nợ hoạt động tại NHCSXH huyện An Biên đạt 317.775 triệu đồng, tăng 311.504 triệu đồng, nợ quá hạn là 1.055 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,33%; nợ khoanh 2.709 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,85%. Với 11.330 khách hàng còn dư nợ.
Để có được kết quả như trên, Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội do  NHCSXH thực hiện trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, tham mưu Huyện ủy chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo liên quan đến tín dụng chính sách, đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và công văn số 1210- CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã dành nhiều sự quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện bố trí 370m2 đất ở vị trí trung tâm huyện và hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng trụ sở với số tiền 247 triệu đồng để Phòng Giao dịch NHCSXH huyện có trụ sở làm việc ổn định đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH huyện từ khi thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW đến nay đạt 2.539 triệu đồng, để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, chiếm 0,79% so tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, nguồn vốn được chuyển ngay từ những tháng đầu năm và thực hiện hàng năm luôn đạt và vượt theo kế hoạch tỉnh giao. Chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đến đúng đối tượng, sử dụng vốn hiệu quả và nhân rộng mô hình sử dụng vốn hiệu quả. 
UBND huyện chỉ đạo Ban đại diện NHCSXH huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện, UBND xã, thị trấn thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng. Chủ động đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, củng cố kiện toàn tổ hoạt động trung bình, yếu kém; giám sát Hội đoàn thể cấp huyện, xã thực hiện đúng, đủ các nội dung nhận ủy thác với NHCSXH. Đến 31/8/2022: Chất lượng tín dụng toàn huyện đạt loại tốt, 100% xã, thị trấn đạt loại tốt. Tỷ lệ thu lãi đạt từ 99% trở lên. Tổ tiết kiệm và vay vốn tốt và khá chiếm 92% trên tổng số tổ.
Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH phối hợp với các ban ngành trong huyện làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với người dân để người dân hiểu và thực hiện đúng, nhất là thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ của mình. Nguồn vốn tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giải ngân qua NHCSXH đã thực sự trở thành một công cụ, giải pháp quan trọng giúp UBND huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện./.