TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

03 loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia

(08:26 | 09/09/2022)

Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia (KDLQG) có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Theo đó, tổ chức quản lý KDLQG là tổ chức được thành lập và có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý KDLQG, được tổ chức qua 03 loại hình sau:

- Đơn vị quản lý KDLQG thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Ban quản lý KDLQG thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh;

- Doanh nghiệp đầu tư hình thành KDLQG.

Đối với doanh nghiệp đầu tư hình thành KDLQG thì cơ cấu tổ chức và hoạt động sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/8/2022, các KDLQG đã được công nhận phải tổ chức lại Ban quản lý theo quy định tại Nghị định 30/2022/NĐ-CP .